A. VZW

 

1.1. FC Shanghai Leuven is na 36 jaar Feitelijke Vereniging overgeschakeld naar een VZW (2008). De bedoeling is het beschermen van de club en vooral de bestuursleden voor eventuele aanklachten van derden of de persoonlijke aansprakelijkheid. De VZW beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid die losstaat van die van haar eigen leden.

 

1.2. Op aanvraag kunnen alle leden de statuten van de VZW inkijken. Er is gekozen voor een bestuur van 7 stichtende leden waarvan er vier de raad van bestuur vormen. Deze raad van bestuur kan alle beslissingen nemen onder toezicht van de EFFECTIEVE (stichtende) leden. De gewone leden zoals ze voordien in de feitelijke vereniging genoemd werden en verschillend van de bestuursleden worden voortaan de TOETREDENDE leden genoemd. Toetredende leden maken GEEN deel uit van de Algemene Vergadering. Vanaf 4 juli 2016 wordt het bestuur vervangen door 5 leden, waarvan er 3 de raad van bestuur vormen. Deze raad van bestuur kan nog steeds alle beslissingen nemen on der toezicht van de effectieve leden.

 

1.3. De mandaten van de bestuurders hebben de duur van drie jaar. Deze bestuursleden zijn verkozen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Ieder bestuurslid kan ten allen tijde ontslag nemen. De mandaten kunnen een onbepaald aantal keren verlengd worden.

 

1.4. Alle bijzondere reglementen over de samenstelling van de VZW staan uitvoerig uitgelegd in de statuten.

 

 

 

B. Algemene regels van voetbalclub FC Shanghai Leuven VZW hierna genoemd FCS:

 

1.1. Men is lid vanaf het ogenblik dat een lid van het bestuur de lidgelden heeft ontvangen en het in de boekhouding heeft ingeschreven of gestort heeft op de rekening van de club. Ieder jaar wordt het lidgeld op een vergadering vastgelegd door de RVB voor het volgende seizoen. De nodige aanpassingen worden gedaan. Het lidgeld bedraagt 50€ per persoon. Dit zo wel voor de spelers, de bestuursleden als de supporters. Nieuwe spelers dienen in hun eerste seizoen slechts 25 € lidgeld te betalen.

 

1.2. Bij nader onderzoek kan iemand geweigerd worden indien hij/zij niet met goede bedoelingen lid is geworden of in een andere club is geweigerd door toestanden of gedragingen die niet met de hoffelijkheid stroken. We ontvangen dan GEEN lidgeld of betalen het terug.

 

Hetzelfde kan gebeuren na verloop van tijd indien de bestuursleden van FC Shanghai niet op de hoogte waren vanaf het begin over het gedrag van een bepaald persoon. De lidgelden die betaald werden (na minstens 30 dagen) worden verbeurd verklaard en komen ten goede van de algemene werking van de club.

 

1.3. Leden die zich in de loop van het seizoen misdragen (dit kan zijn tijdens een wedstrijd maar ook buiten het stadion of op bv. een (supporters) bus en in het lokaal) of enige vorm van hooliganisme vertonen worden na samenspraak van het bestuur onmiddellijk uit de club ontslagen.

 

 

1.4. Men moet minstens 6 jaar oud zijn om aan te sluiten bij de club. Tot de leeftijd van 14 jaar MOET je vergezeld zijn van een ouder of begeleider die eveneens lid is.

 

1.5. Nieuwe leden dienen het reglement te lezen en verklaren zich er mee akkoord zoniet kunnen ze niet als lid aanvaard worden.

 

 

 

C. Algemene regels:

 

3.1. Men kan aansluiten als speler, bestuurslid of gewoon als toetredend lid. De RVB zal altijd de nodige beslissingen nemen om alle leden in de mate van het mogelijke te laten genieten van zo veel mogelijk voordelen. Financiële beperkingen kunnen hier een obstakel vormen. Naargelang de kastoestand kunnen een aantal evenementen worden ingericht. (bv banket, dranken of geschenken aangeboden of etentje in lokaal of kantine). Er is hier echter geen verplichting noch een bepaalde datum voorzien.

 

 

3.2. Spelers ontvangen meestal de nodige uitrusting (broek, kousen, tas ed.) Schoenen moet het spelend lid zelf bekostigen en sommige delen van de uitrusting bv. voetbaltas, zullen pas aan het spelend lid bezorgd worden vanaf het moment dat het bestuur merkt dat de speler effectief deelneemt en aanwezig is. Dit om te vermijden dat sommige delen van de uitrusting meegenomen worden na een paar wedstrijden. We bedoelen hier een lid dat niet meer opdaagt of om bepaalde reden weg blijft. We tellen dan op de eerlijkheid van de aangesloten speler om alles terug te bezorgen.

 

 

3.3. Onze club probeert iedereen zo snel mogelijk te verzekeren. Het betreft een ongevallenverzekering voor de spelers en een aansprakelijkheidsverzekering en bijstandsverzekering voor de andere leden. Spelers die een oefenwedstrijd meespelen of vrijwillig aan een niet officiële match deelnemen spelen OP EIGEN RISICO. Een speler moet zo snel mogelijk zijn aansluitingskaart in orde brengen door het doktersattest te laten invullen en dit document aan het bestuur te overhandigen. Nadien is het de taak van het bestuur deze documenten in de kortste tijdspanne op de KBLVB af te leveren om in orde te zijn met de nodige administratie.

 

 

Formulier aansluiting KBLVB: HIER

 

Formulier verzekering ARENA: HIER

 

 

3.4. Training: mits interesse in de spelersgroep wordt er telkens getraind op dinsdag- en donderdagavond van 20u00 tot 21u30. Voor het lopende seizoen is de interesse nihil en dus is training bij Shanghai niet van toepassing.

 

 

D.ORGANIGRAM:

 

 

RAAD VAN BESTUUR:

 

 

- Voorzitter: Frans Vrancken -> vervangen door David Adriaens vanaf 4 juli 2016

 

- Ondervoorzitter: Fons Boets -> uittredend vanaf 4 juli 2016

 

- Penningmeester: Swoj Roosen -> vervangen door Wouter Hertogs vanaf 4 juli 2016

 

- Secretaris: Roel Vantornhout -> vervange door Bert Vliers vanaf 4 juli 2016

 

 

TOETREDENDE LEDEN:

 

 

- Wim Boets -> vervangen door Jimmy Smout vanaf 4 juli 2016

 

- Bart Buelens -> vervangen door Samir Zahi vanaf 4 juli 2016

 

- Kurt Bruggemans - uittredend vanaf 4 juli 2016